14_jun_2018_ty__215

Arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidususuuringute kolleegiumi teadustöö keskmes on kultuuride, inimeste ja keelte muutuste uurimine ajas. Valdavalt keskendutakse Eesti ja sellega piirnevate alade ajaloo rekonstrueerimisele, ent eelkõige geneetikal põhineva teadmise aga ka keele ja kultuuri arengute mõistmiseks vaadatakse laiemalt kogu metsavöötme ala selle asustamisest alates. Kuna nüüdseks on selgeks saanud nii Eesti kui ka maailma eri paikade materjale uurides, et ajalugu on kujundanud paljud ja erisugused rahvaste liikumised, siis on ka kolleegiumi üks oluline ülesanne välja uurida, millal ja millised ränded on siinsetele kultuuride ja keeltele aluse pannud.

Kolleegiumi tegevusega on moel või teisel seotud kuus  teadusprojekti Tartu ja Tallinna Ülikoolist